Aile konutu olarak kiralanan ev:

Aile konutu , eşlerin ve çocukların fiilen aile hayatını paylaştıkları ve sürdürdükleri konuttur.

Aile konutu eşlerden birinin mülkü olabileceği gibi kira sözleşmesi ile tutulmuş bir konut da olabilir. Kira sözleşmesi ile tutulmuş aile konutunda sözleşmeyi eşlerden biri yapmışsa diğer eşin hukuki durumu ne olacaktır?

Bu konuda TMK. 194. ve TBK.349. maddelerinde düzenleme yapılmıştır

Türk Medeni Kanunu madde 194:

“Madde 194- Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.

Türk Borçlar Kanunu madde 349:

“MADDE 349– Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez.

Bu rızanın alınması mümkün olmazsa veya eş haklı sebep olmaksızın rızasını vermekten kaçınırsa kiracı, hâkimden bu konuda bir karar vermesini isteyebilir.

Kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sıfatını kazanması hâlinde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorundadır.

Görüldüğü üzere aile konutunun kira ile sağlanması durumunda TMK. ve TBK. birbirine paralel düzenleme getirmiştir.

Aile konutu olarak kiralanan taşınmazda eşlerden birisi diğer eşin açık rızası olmadan kira sözleşmesini feshedemez. Gerektiğinde hakim müdahalesi talep edilebilir. Sözleşmeye taraf olmayan eş kiraya verene bildirim yapmak suretiyle taraf haline gelir ve müteselsilen sorumlu olur.

Yararlı olması umuduyla…

Antalya

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…