Kira artış oranı ve kira bedelinin tespiti davaları

Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Taraflar bunun üzerinde bir artış kararlaştırmışsa, fazla kısmı geçersiz olacaktır.(TBK.madde 344/1)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa 08.06.2022 tarih ve 7409 sayılı kanunun 4 maddesi ile konulan geçici madde ile; konut kiraları bakımından geçici maddenin yürürlüğe girdiği 11.06.2022 tarihinden başlamak üzere 01.07.2023 tarihine kadar olan sürede yenilenenin kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerli olacaktır. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacaktır.

Kira sözleşmesi 5 yılını doldurmuşsa kira bedelinin tespiti davası açılabilir. Bu durumda hakim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranları, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri dikkate alınarak hakkaniyete uygun olarak yeni kira bedeli belirlenir.(TBK.madde 344/3)

Kira bedelinin tespitine ilişkin dava yeni kira döneminin başlangıcından itibaren en az 30 gün önce açılmışsa veya kiraya veren tarafından kiracıya yeni dönemde kira bedelinin arttırılacağına ilişkin yazılı bildirimde bulunulmuşsa ve izleyen yeni dönemin sonuna kadar bu dava açılmışsa ; mahkemece belirlenecek kira yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.(TBK 345)

Kira bedelinin tespiti davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Yararlı olması umuduyla…

Antalya 15.09.2022

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…