Kira artış oranı ve kira bedelinin tespiti davaları

Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. (TBK.madde 344/1)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa eklenen geçici madde ile; konut kiraları bakımından geçici maddenin yürürlüğe girdiği 11.06.2022 tarihinden başlamak üzere 01.07.2023 tarihine kadar olan sürede yenilenenin kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerli olacaktır. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacaktır. (Bilahare bu süre 01.07.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.)

Kira sözleşmesi 5 yılını doldurmuşsa kira bedelinin tespiti davası açılabilir. Bu durumda hakim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranları, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri dikkate alınarak hakkaniyete uygun olarak yeni kira bedeli belirlenir.(TBK.madde 344/3)

Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.

Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.

Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur. (TBK. madde 345)

Kira bedelinin tespiti davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Yararlı olması umuduyla…

Antalya

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…