İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI


İşçinin yıllık ücretli izin hakkı ve buna ilişkin esaslar İş Kanunu madde 53. ve devamında düzenlenmiştir.

İşçinin yıllık ücretli izine hak kazabilmesi için en az bir yıllık çalışması olmalıdır. Deneme süresi varsa bir yıllık sürenin hesabında dikkate alınır.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlar yıllık ücretli izin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
-Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
-Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilere bu süreler dörder gün arttırılarak uygulanır. Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin sürüleri yirmi günden az olamaz.

Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Ancak tarafların anlaşmasıyla bir bölümü on günden az olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Yıllık iznini işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek işçiye durumu belgelemek kaydıyla işveren tarafından toplam dört güne kadar ücretsiz izin verilmek zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.

İşveren yıllık ücretli izin ücretini peşin ödemek zorundadır.

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

Yararlı olması umuduyla.

14.08.2023
Avukat Emin Alkan


Diğer makaleler…