İşçi gerçek ücretini nasıl ispatlayabilir?

Çalışma hayatında sigorta primlerinin daha az ödenmesi ya da başkaca nedenlerle işçiye ödenen gerçek ücret bazen bordrolara yansıtılmamaktadır. Bu durum işçinin prime esas kazancının tespitinde, kıdem , ihbar, ücret ve sair işçilik alacaklarının tespitinde önem arzetmektedir.

Yargıtay işçinin gerçek ücretinin tespitinde aşağıdaki çerçeveyi çizmektedir.

Buna göre işçinin kıdemi,meslek ünvanı, fiilen yaptığı iş,işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler ve sair olgular dikkate alındığında işçiye ödenen ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıkıyor ise bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre,işyerinde çalıştığı tarihler, meslek ünvanı ve fiilen yaptığı iş belirtilmek suretiyle sendikalarldan , ilgili iş ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca varılmalıdır. (Yargıtay 9.H.D.2012/18619 E. 2014/20223 K.)

Yararlı olması umuduyla…

Antalya

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…