Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur?

Türk Medeni Kanununa göre eşler arasında aksi kararlaştırılmadıkça “edinilmiş mallara katılma rejimi” olarak isimlendirilen mal rejimi geçerlidir. Buna ayrıca yasal mal rejimi de denilmektedir. Taraflar evlilik kurulurken ya da daha sonra kanunda düzenlenen diğer mal rejimlerinden (örneğin mal ayrılığı rejimi) birine geçmeyi kararlaştırabilirler.

Edinilmiş mallara katılma rejimi evlilikle birlikte kurulur. Boşanma davasının açıldığı tarihte sona erer. Eşlerden birinin ölümü halinde ölüm tarihinde sona erer. 1 Ocak 2002 tarihinden önce evlenenler için bu rejim 1 Ocak 2002 tarihinde başlar. Bu tarihten önceki mallarla ilgili olarak eski medeni kanun gereğince mal ayrılığı rejimi geçerli olur. Bu tarihten önceki taleplerle ilgili hukuki süreç farklı olup burada değinmiyorum.

Edinilmiş mallara katılma rejimi davacı eşe diğer eşin üzerindeki mallarla ilgili mülkiyet talep etme hakkı vermez. Eşin alacağı para alacağından ibarettir. Eşin alacağı kural olarak davaya konu edilen malın değerinin yarısıdır.

Bu davalar boşanma davasıyla birlikte ya da dava sürerken ya da dava bittikten sonra açılabilir. Boşanma davası sonuçlanmadan açılan davalarda mahkeme boşanma davasının sonuçlanmasını bekleyecektir.

Yararlı olması umuduyla…..

Antalya 09.10.2017

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…